Statut

STATUT COUGAR KLUB POLSKA

Rozdział 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Cougar Klub Polska, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem i działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Klub jest organizacją powołaną do rozwoju w społeczeństwie kultury i wiedzy motoryzacyjnej o samochodach marki Ford Cougar oraz integracji jej miłośników.

§ 3

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, siedziba Klubu mieści się w Krakowie przy ulicy Komandosów 21.

§ 4

Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub może być członkiem innych Stowarzyszeń.

§ 6

1. Klub używa godła, flagi, barw własnych.

2. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego Członków. Klub do prowadzenia i realizacji swoich spraw może też zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Klubu jest:

1. Rozwijanie w społeczeństwie kultury i wiedzy motoryzacyjnej o samochodach marki Ford Cougar,

2. Ułatwianie kontaktu pomiędzy użytkownikami samochodów Ford Cougar w celu wymiany doświadczeń,

3. Organizacja imprez ułatwiających kontakt pomiędzy użytkownikami samochodów Ford Cougar oraz propagujących kulturę i wiedzę motoryzacyjną o samochodach marki Ford Cougar.

§ 9

Klub realizuje swoje cele w następujący sposób:

1. Zrzesza właścicieli i fanów samochodów marki Ford Cougar,

2. Współdziała z innymi zarejestrowanymi Klubami samochodowymi na świecie,

3. Bierze udział poprzez swoich Członków w krajowych i międzynarodowych imprezach, zawodach samochodowych,

4. Uczestniczy poprzez swoich Członków w targach, pokazach i innych imprezach,

5. Organizuje zawody i zjazdy (zloty) samochodów marki Ford Cougar,

6. Propaguje i szerzy dobry wizerunek marki Ford Cougar w Polsce,

7. Organizuje imprezy kulturalne,

8. Prowadzi i zabezpiecza ewidencję Członków, danych zawodników, oraz innych dokumentów i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi przepisami, zgodnie z potrzebami Klubu,

9. Zjednuje nowych Członków Klubu. Klub jest otwarty na nowych członków i promuje członkostwo,

10. Rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydaje własne wydawnictwa oraz stosuje inne środki w tym zakresie,

11. Organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy na których szkoli działaczy, organizatorów, w zakresie swej działalności statutowej,

12. Zarządza posiadanymi obiektami ,rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, remontów i konserwacji.

§ 10

Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu.

§ 11

1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.

2. Członkowie Klubu działają zgodnie ze statutem oraz uchwałami i wytycznymi władz wyższego stopnia.

 

Rozdział 3

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel Polski zamieszkały lub pracujący na terenie działania Klubu.

2. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po zgłoszeniu pisemnej deklaracji, popartej pismem wprowadzającym przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Klubu, a w dalszej kolejności na podstawie uchwały zarządu Klubu.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz uczestniczyć w Walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,

2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy :

1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Klubu,

2. Regularne opłacanie składek członkowskich,

3. Czynny udział w działalności Klubu.

§ 16

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba pełnoletnia, szczególnie zasłużona dla Klubu. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

2. Członkom honorowym Klubu nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17

Członkowie honorowi mają prawo :

1. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,

2. Korzystać z innych uprawnień wynikających z przynależenia do Klubu,

3. Brać czynny udział w zebraniach, zjazdach Klubu z głosem doradczym.

§ 18

Do obowiązków członków honorowych należy :

1. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu,

2. Przestrzeganie postanowień i uchwał Władz Klubu.

§ 19

1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową dla Klubu. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi występują w stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 20

Członkowie wspierający mają prawo:

1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 21

Do obowiązków członków wspierających należy :

1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań,

2. Regularne opłacanie składek członkowskich,

3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Władz Klubu.

§ 22

Członkostwo wygasa w skutek:

1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,

2. Skreślenia z listy członków Klubu za niepłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, na mocy decyzji zarządu,

3. Wykluczenie członka uchwałą Zarządu Klubu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz lub działania na szkodę Klubu,

4. Utraty osobowości prawnej (dotyczy członka wspierającego),

5. Rozwiązania Klubu.

 

Rozdział 4

WŁADZE KLUBU

§ 23

1. Władzami Klubu są :

1.) Walne Zebranie,

2.) Zarząd,

3.) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo kooptacji, z tym że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru .

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólniej liczby osób uprawnionych do głosowania . W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 24

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 1 rok przez Zarząd Klubu, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w przypadku:

1.) uchwały Zarządu Klubu,

2.) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3.) wniosku co najmniej 1/2 liczby ogólnej członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie 1 miesiąca od daty uchwały lub wniosku oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

1. Uchwalanie programu działania Klubu.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu.

6. Rozpatrywanie innych spraw wzniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

 

ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie .

2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

3. reprezentowanie Klubu,

4. uchwalanie budżetu Klubu,

5. zarządzanie majątkiem, finansami oraz podejmowanie decyzji w sprawach niemajątkowych,

6. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu,

7. powoływanie zespołów, sekcji specjalistycznych oraz komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Klubu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Komisja Rewizyjna:

1.) Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2.) Występuje do Zarządu Klubu z wnioskiem wynikającym z kontroli, żąda wyjaśnień.

3.) Składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz składa wniosek w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział 5

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 31

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 32

1. W razie naruszenia postanowień statutu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

1.) upomnienia,

2.) nagany,

3.) zawieszenia w prawach członka od 1 miesiąca do 1 roku,

4.) wykluczenia.

2. Decyzję o ukaraniu Zarząd podejmuje w formie uchwały.

3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni.

4. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1.) Dotacje,

2.) Wpływy ze składek członkowskich,

3.) Darowizny,

4.) Wpływy z działalności statutowej Klubu,

5.) Wpływy z dochodów z działalności gospodarczej.

3. Wysokość składek ustala Zarząd Klubu.

§ 34

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa, lub prezesa i sekretarza lub prezesa i skarbnika albo dwóch innych członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 35

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.